Poznawanie rzeczy niejawnych

Total votes: 3895

Heraklit

[26] Niewiedzę lepiej ukrywać. (Trudne to jednak w swawoli i przy winie.) ἀμαθίην γὰρ ἄμεινον κρύπτειν, (τὰ) ἔργον δὲ ἐν ἀνέσει καὶ παρ΄ οἶνον. B95DK
[27] Nie wnioskujmy nierozważnie o rzeczach najważniejszych. μὴ εἰκῆ περὶ τῶν μεγίστων συμϐαλλώμεθα. B47DK
[28] Poszukiwacze złota przekopują wiele ziemi a znajdują niewiele. χρυσὸν γὰρ οἱ διζήμενοι γῆν πολλὴν ὀρύσσουσι καὶ εὑρίσκουσιν ὀλίγον. B22DK
[29] Natura rzeczy (physis) lubi być ukryta. φύσις δὲ καθ΄ Ἡράκλειτον κρύπτεσθαι φιλεῖ. B123DK
[30] Jeśli niewiarygodne oczekiwane nie jest, odkryte nie będzie, nieodgadnibne będąc i nierozstrzygnięte. ἐὰν μὴ ἔλπηται, ἀνέλπιστον οὐκ ἐξευρήσει, ἀνεξερεύνητον ἐὸν καὶ ἄπορον. B18DK
[31] (Z rzeczy boskich wiele przez) niewiarogodność wymyka się poznaniu. ἀλλὰ τῶν μὲν θείων τὰ πολλά, καθ΄ Ἡράκλειτον, ἀπιστίῃ διαφυγγάνει μὴ γιγνώσκεσθαι. B86DK
[32] Przed tym, co nie zanika, jakżeby ktoś mógł się ukryć? λήσεται μὲν γὰρ ἴσως τὸ αἰσθητὸν φῶς τις, τὸ δὲ νοητὸν ἀδύνατόν ἐστιν, ἢ ὥς φησιν Ἡ.· τὸ μὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάθοι; B16DK
[33] Wspólne jest wszystkim myślenie. ξυνόν ἐστι πᾶσι τὸ φρονέειν. B113DK
[34] Wszystkim ludziom jest dane poznawać siebie samych i mądrze myśleć. ἀνθρώποισι πᾶσι μέτεστι γινώσκειν ἑωυτοὺς καὶ φρονεῖν. B116DK
[35] Od wszelkich danych ze wzroku, słuchu i percepcji, te (niejawne) ja bardziej cenię. ὅσων ὄψις ἀκοὴ μάθησις, ταῦτα ἐγὼ προτιμέω. B55DK
[36] Złymi świadkami dla ludzi to oczy i uszy tych, którzy mają dusze barbarzyńców. κακοὶ μάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλμοὶ καὶ ὦτα βαρϐάρους ψυχὰς ἐχόντων. B107DK
[37] Oczy od uszu dokładniejszymi są świadkami. ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν B101aDK
[38] Gdyby wszystkie rzeczy dymem się stały, nozdrza by je rozpoznały. εἰ πάντα τὰ ὄντα καπνὸς γένοιτο, ῥῖνες ἂν διαγνοῖεν. B7DK