Maksymy Deflickie

Total votes: 3882

Siedmiu Mędrców

ALBO PRZYKAZANIA SIEDMIU MĘDRCÓW

Tekst składa się z przysłów, które zostały wybrane przez siedmiu Mędrców pochodzacych z różnych regionów Hellady, gdy spotkali się w Delfach i tam, na stelli w świątyni Apollina nakazali je wyryć ku nauce ludu. Odtąd, przez ponad dwadzieścia wieków były przewodnikiem dla kolejnych generacji Greków. Mędrcami tymi byli: Solon z Aten, Bias z Prieny, Pittakos z Mityleny, Tales z Miletu, Kleobulos z Lindos, Myzon z Chene i Chilon ze Sparty

Co tyczy ich etycznego standardu, wszyscy możemy stwierdzić, że stoją na wyższym poziomie niż mozaistyczny dekalog bez roszczeń by być słowem jakiegokolwiek Boga, a jednocześnie uczą pełnego szacunku i posłuszeństwa Boskiej mocy.
Al.N. Oikonomides

Najstarszy zachowany tekst przykazań pochdzi z II w.BCE i jest najstarszym greckim zachowanym tekstem dydaktycznym w ogóle. Przysłowia są lapidarne (od lapis - kamień, miały być wszak wyryte na kamieniu), a słowa greckie wieloznaczne, stąd możliwe jest więcej niż jedno poprawne tłumaczenia. Dla porównania zamieszczamy też tłumaczenie angielskie, na podstawie opracowania Al.N. Oikonomidesa. W stosunku do tekstu zachowanego u Stobaiosa we wczesnych wersjach zachodzą pewne różnice, które zaznaczam nawiasem kwadratowym. Zawierają one również fragmenty, których u niego nie ma (ostatnie 13 sentencji). W stosunku do tekstu krążącego w Internecie, np. tutaj, znalazłem trochę literówek w tekście greckim.

Źródło tekstu greckiego i angielskiego przekładu: Al.N. Oikonomides,Record of "The Commandments of the Seven Wise men" in the 3rd c. B.C., The Revered "Greek Reading-book" of the Hellenistic World. Dostępy tutaj

  Επου θεω[ι]

  Podążaj za Bog[ami]

  Follow God[s]

  Νομω πειθου

  Przestrzegaj prawa

  Obey the law

  Θεους σεβου

  Czcij Bogów

  Worship the Gods

  Γονεις αιδου

  Szanuj rodziców

  Respect your parents

  Ηττω υπο δικαιου

  Poddawaj się sprawiedliwości

  Be overcome by justice

  Γνωθι μαθων

  Wiedz, czego się nauczyłeś

  Know what you have learned

  Ακουσας νοει

  Rozważ co słyszysz

  Perceive what you have heard

  Σαυτον ισθι

  Bądź sobą

  Be Yourself

  Γαμειν μελλε

  Staraj się zawrzeć małżeństwo

  Intend to get married

  Καιρον γνωθι

  Znaj właściwy czas

  Know your opportunity

  Φρονει θνητα

  Myśl jak śmiertelny

  Think as a mortal

  Ξενος ων ισθι

  Będąc obcy działaj jak taki

  If you are a stranger act like one

  Εστιαν τιμα

  Szanuj Hestię

  Honor the hearth [or Hestia]

  Αρχε σεαυτου

  Władaj sobą

  Control yourself

  Φιλοις βοηθει

  Pomagaj przyjaciołom

  Help your friends

  Θυμου κρατει

  Panuj nad gniewem

  Control anger

  Φρονησιν ασκει

  Ćwicz rozum

  Exercise prudence

  Προνοιαν τιμα

  Szanuj rozwagę

  Honor providence

  Ορκω μη χρω

  Nie używaj przysiąg

  Do not use an oath

  Φιλιαν αγαπα

  Kochaj przyjaźń

  Love friendship

  Παιδειας αντεχου

  Trzymaj się dyscypliny

  Cling to discipline

  Δοξαν διωκε

  Zabiegaj o chwałę

  Pursue honor

  Σοφιαν ζηλου

  Ubiegaj się o mądrość

  Long for wisdom

  Καλον ευ λεγε

  Chwal to co szlachetne

  Praise the good

  Ψεγε μηδενα

  Nikogo nie krytykuj

  Find fault with no one

  Επαινει αρετην

  Wychwalaj cnotę

  Praise virtue

  Πραττε δικαια

  Czyń co sprawiedliwe

  Practice what is just

  Φιλοις ευνοει

  Bądź życzliwy dla przyjaciół

  Be kind to friends

  Εχθρους αμυνου

  Broń się przed wrogami

  Watch out for your enemies

  Ευγενειαν ασκει

  Ćwicz szlachetność

  Exercise nobility of character

  Κακιας απεχου

  Stroń od niegodziwości

  Shun evil

  Κοινος γινου

  Bądź społeczny

  Be impartial

  Ιδια φυλαττε

  Strzeż swojego

  Guard what is yours

  Αλλοτριων απεχου

  Stroń od cudzego

  Shun what belongs to others

  Ακουε παντα

  Słuchaj wszystkich

  Listen to everyone

  Ευφημος ισθι

  Ciesz się dobrą sławą

  Be (religiously) silent

  Φιλω χαριζου

  Bądź łaskawy dla przyjaciela

  Do a favor for a friend

  Μηδεν αγαν

  Nic w nadmiarze

  Nothing to excess

  Χρονου φειδου

  Gospodarz czasem

  Use time sparingly

  Ορα το μελλον

  Przewiduj przyszłość

  Foresee the future

  Υβριν μισει

  Gardź zniewagą

  Despise insolence

  Ικετας αιδου

  Szanuj błagających

  Have respect for suppliants

  Παςιν αρμοζου

  Wszystko spajaj

  Be accommodating in everything

  Υιους παιδευε

  Wychowuj synów

  Educate your sons

  Εχων χαριζου

  Dawaj ze swojego

  Give what you have

  Δολον φοβου

  Obawiaj się podstępu

  Fear deceit

  Ευλογει παντας

  Mów dobrze o każdym

  Speak well of everyone

  Φιλοσοφος γινου

  Bądź miłośnikiem mądrości

  Be a seeker of wisdom

  Οσια κρινε

  Wybieraj co miłe Bogom

  Choose what is divine

  Γνους πραττε

  Wiedząc czyń

  Act when you know

  Φονου απεχου

  Stroń od morderstwa

  Shun murder

  Ευχου δυνατα

  Módl się o możliwe

  Pray for things possible

  Σοφοις χρω

  Radź się mądrych

  Consult the wise

  Ηθος δοκιμαζε

  Sprawdzaj charakter

  Test the character

  Λαβων αποδος

  Oddawaj coś wziął

  Give back what you have received

  Υφορω μηδενα

  Nie wynoś się nad nikogo

  Down-look no one

  Τεχνη χρω

  Używaj umiejętności

  Use your skill

  Ο μελλεις, δος

  Rób, co powinieneś

  Do what you mean to do

  Ευεργεσιας τιμα

  Szanuj dobrodziejstwo

  Honor a benefaction

  Φθονει μηδενι

  Niczego nie zazdrość

  Be jealous of no one

  Φυλακη προσεχε

  Strzeż uważnie

  Be on your guard

  Ελπιδα αινει

  Chwal nadzieję

  Praise hope

  Διαβολην μισει

  Gardź oszczerstwem

  Despise a slanderer

  Δικαιως κτω

  Bogać się uczciwie

  Gain possessions justly

  Αγαθους τιμα

  Szanuj dobrych

  Honor good men

  Κριτην γνωθι

  Znaj sędziego

  Know the judge

  Γαμους κρατει

  Panuj w małżeństwie

  Master wedding-feasts

  Τυχην νομιζε

  Rozpoznaj szczęście

  Recognize fortune

  Εγγυην φευγε

  Uciekaj od przysiąg

  Flee a pledge

  Απλως διαλεγου

  Przemawiaj szczerze

  Speak plainly

  Ομοιοις χρω

  Przystawaj z podobnymi

  Associate with your peers

  Δαπανων αρχου

  Panuj nad wydatkami

  Govern your expenses

  Κτωμενος ηδου

  Ciesz się tym, co posiadasz

  Be happy with what you have

  Αισχυνην σεβου

  Czcij wstyd

  Rever a sense of shame

  Χαριν εκτελει

  Wyświadczaj przysługi

  Fulfill a favor

  Ευτυχιαν ευχου

  Módl się o szczęście

  Pray for happiness

  Τυχην στεργε

  Lub przypadki

  Be fond of fortune

  Ακουων ορα

  Ujrzyj co usłyszałeś

  Observe what you have heard

  Εργαζου κτητα

  Wypracuj własność

  Work for what you can own

  Εριν μισει

  Gardź waśniami

  Despise strife

  Ονειδος εχθαιρε

  Brzydź się Hańbą

  Detest disgrace

  Γλωτταν ισχε

  Panuj nad językiem

  Restrain the tongue

  Υβριν αμυνου

  Broń się przed zniewagą

  Keep yourself from insolence

  Κρινε δικαια

  Sądź sprawiedliwie

  Make just judgements

  Χρω χρημασιν

  Używaj własności

  Use what you have

  Αδωροδοκητος δικαζε

  Sądź nieprzekupnie

  Judge incorruptibly

  Αιτιω παροντα

  Oskarżaj obecnego

  Accuse one who is present

  Λεγε ειδως

  Wiedząc mów

  Tell when you know

  Βιας μη εχου

  Nie polegaj na gwałcie

  Do not depend on strength

  Αλυπως βιου

  Żyj bez smutku

  Live without sorrow

  Ομιλει πραως

  Rozmawiaj życzliwie

  Live together meekly

  Περας επιτελει μη αποδειλιων

  Osiągnij kres bez lęku

  Finish the race without shrinking back

  Φιλοφρονει πασιν

  Życzliwy każdemu

  Deal kindly with everyone

  Υιοις μη καταρω

  Nie przeklinaj swych synów

  Do not curse your sons

  Γυναικος αρχε

  Kieruj żoną

  Rule your wife

  Σεαυτον ευ ποιει

  Czyń dobro sobie

  Benefit yourself

  Ευπροσηγορος γινου

  Bądź uprzejmy

  Be courteous

  Αποκρινου εν καιρω

  Odpowiadaj w czas

  Give a timely response

  Πονει μετ ευκλειας

  Walcz z honorem

  Struggle with glory

  Πραττε αμετανοητως

  Działaj bez żalu

  Act without repenting

  Αμαρτανων μετανοει

  Odwróć myśl od grzechu

  Repent of sins

  Οφθαλμου κρατει

  Władaj okiem

  Control the eye

  Βουλευου χρονω

  Radź w czas

  Give a timely counsel

  Πραττε συντομως

  Działaj szybko

  Act quickly

  Φιλιαν φυλαττε

  Strzeż przyjaźni

  Guard friendship

  Ευγνωμων γινου

  Bądź wdzięczny

  Be grateful

  Ομονοιαν διωκε

  Dąż do jednomyślności

  Pursue harmony

  Αρρητον κρυπτε

  Niewysłowione skrywaj

  Keep deeply the top secret

  Το κρατουν φοβου

  Władaj nad strachem

  Fear ruling

  Το συμφερον θηρω

  Poluj na to co korzystne

  Pursue what is profitable

  Καιρον προσδεχου

  Akceptuj czas

  Accept due measure

  Εχθρας διαλυε

  Oddalaj się od wrogów

  Do away with enmities

  Γηρας προσδεχου

  Akceptuj starość

  Accept old age

  Επι ρωμη μη καυχω

  Nie chlub się siłą

  Do not boast in might

  Ευφημιαν ασκει

  Wyrabiaj dobrą sławę

  Exercise (religious) silence

  Απεχθειαν φευγε

  Uchodź przed nienawiścią

  Flee enmity

  Πλουτει δικαιως

  Bogać się sprawiedliwie

  Acquire wealth justly

  Δοξαν μη λειπε

  Nie porzucaj chwały

  Do not abandon honor

  Κακιαν μισει

  Gardź nieprawością

  Despise evil

  Κινδυνευε φρονιμως

  Ryzykuj roztropnie

  Venture into danger prudently

  Μανθανων μη καμνε

  Nie zamęczaj się nauką

  Do not tire of learning

  Φειδομενος μη λειπε

  Nie porzucaj oszczędności

  Do not stop to be thrifty

  Χρησμους θαυμαζε

  Podziwiaj wyrocznie

  Admire oracles

  Ους τρεφεις αγαπα

  Kochaj kogo wychowujesz

  Love whom you rear

  Αποντι μη μαχου

  Nie spieraj się z nieobecnym

  Do not oppose someone absent

  Πρεσβυτερον αιδου

  Szanuj starszych

  Respect the elder

  Νεωτερον διδασκε

  Nauczaj młodszych

  Teach a youngster

  Πλουτω απιστει

  Nie wierz w bogactwo

  Do not trust wealth

  Σεαυτον αιδου

  Szanuj siebie

  Respect yourself

  Μη αρχε υβριζειν

  Nie zaczynaj krzywdy

  Do not begin to be insolent

  Προγονους στεφανου

  Przynoś chwałę przodkom

  Crown your ancestors

  Θνησκε υπερ πατριδος

  Umrzyj za ojczyznę

  Die for your country

  Τω βιω μη αχθου

  Nie bądź niezadowolony z życia

  Do not be discontented by life

  Επι νεκρω μη γελα

  Nie śmiej się ze zmarłych

  Do not make fun of the dead

  Ατυχουντι συναχθου

  Dziel się nieszczęściem

  Share the load of the unfortunate

  Χαριζου αβλαβως

  Pomagaj nie szkodząc

  Gratify without harming

  Μη επι παντι λυπου

  Nikogo nie zasmucaj

  Greave for no one

  Εξ ευγενων γεννα

  Od szlachetnego zaczynaj

  Beget from noble routes

  Επαγγελου μηδενι

  Nie składaj obietnic

  Make promises to no one

  Φθιμενους μη αδικει

  Nie gniewaj zmarłych

  Do not wrong the dead

  Ευ πασχε ως θνητος

  Bądź zamożny jako śmiertelnik

  Be well off as a mortal

  Τυχη μη πιστευε

  Nie wierz szczęściu

  Do not trust fortune

  Παις ων κοσμιος ισθι

  Jako dziecko bądź stateczny

  As a child be well-behaved

  ηβων εγκρατης

  jako młodzieniec opanowany

  as a youth - self-disciplined

  μεσος δικαιος

  w wieku średnim sprawiedliwym

  as of middle-age - just

  πρεσβυτης ευλογος

  Jako starzec szczodry

  as an old man - sensible

  τελευτων αλυπος

  U końca bez smutku

  on reaching the end - without sorrow

  Nie przekazane przez Stobausa:

  Αγαθου πειθου

  Słuchaj dobrych

  Obey the virtuous

  Αδικα φευγε

   

  Avoid the unjust

  Μαρτυρει οσια

  Świadcz za tym, co miłe Bogom

  Testify what is right

  Ηδονης κρατει

  Panuj nad przyjemnością

  Control pleasure

  Χαριν αποδος

  Odwdzieczaj się

  Return a favour

  Συγγενεις ασκει

  Ćwicz swych krewnych

  Train your relatives

  Το δικαιον νεμε

  Rozdzielaj sprawiedliwość

  Administer justice

  Ομονοιαν ασκει

  Ćwicz zgodę

  Live in concordance

  Χρονωι πιστευε

  Wierz w czas

  Believe in time

  Λαβε προς ηδονην

  Bierz dla przyjemności

  Receive for the pleasure

  Προσκυνει το θειον

  Kłaniaj się Bogu

  Prostrate before the divine

  Χρω τωι συľφερντ

  Używaj współkorzystających

  Use the one who the same interests as you

  Ψευδος αισχυνου

  Wstydź się kłamać

  Be embarassed to lie