Hymn do Nike [33]

Total votes: 4164

Orfeusz

Wzywam potężną Nike, tęsknotę śmiertelnych,
Która jedyna uwalnia śmiertelnych od gwałtownych żądzy
I z ciężkiego położenia, spowodowanego wzajemnymi bojami,
Rozstrzygająca w sporach [na korzyść] zagarniających zdobycz, dla ich zasług,
Przynieś im przytłaczającą, najsłodszą wojenną sławę zwycięstwa;
Władasz bowiem wszystkim, zaś znakomita sława każdego boju Spoczywa [jako] pęczniejąca ofiara dla sławnej Nike,
Hejże, błogosławiona, przybądź, zaufaj promiennemu obliczu,
Sprowadzająca zawsze kres znakomitych czynów

.


Przełożył Jacek Dziubiński

Νίκης

θυμίαμα μάνναν.

Ευδύνατον καλέω Νίκην, θνητοίσι ποθεινήν,
ή μούνη λύει θνητών εναγώνιον ορμήν
καί στάσιν αλγινόεσσαν επ' αντιπάλοισι μάχαισιν,
εν πολέμοις κρίνουσα τροπαιούχοισιν επ' έργοις,
οίς άν εφορμαίνουσα φέροις γλυκερώτατον εύχος:
πάντων γάρ κρατέεις, πάσης δ' έριδος κλέος εσθλόν
Νίκηι επ' ευδόξωι κείται θαλίαισι βρυάζον.
αλλά, μάκαιρ', έλθοις πεποθημένη όμματι φαιδρώι
αιεί επ' ευδόξοις έργοις κλέος εσθλόν άγουσα.