Wrzesień 2009

Cnota etyczna jest trwałą dyspozycją

Total votes: 3866

Arystoteles

Z kolei rozważyć trzeba, czym jest dzielność etyczna. Otóż ponieważ trojaku są zjawiska w życiu psychicznym: namiętności, zdolności i trwałe dyspozycje, przeto dzielność etyczna musi należeć do jednego z tych trzech rodzajów.

Cnoty osiąga się przez działanie

Total votes: 3914

Arystoteles

Mógłby jednak ktoś mieć wątpliwości, co mamy na myśli mówiąc, że należy nam stawać się sprawiedliwymi przez sprawiedliwe postępowanie, umiarkowanymi zaś przez umiarkowane. Wszak jeśli ktoś postępuje w sposób sprawiedliwy i umiarkowany, to jest już sprawiedliwy i umiarkowany, podobnie jak ten, kto postępuje zgodnie z zasadami gramatyki czy muzyki, jest wykształcony gramatycznie lub muzycznie. Ale może i w odniesieniu do sztuk nie tak się rzecz ma? Może bowiem ktoś użyć pewnego wyrażenia zgodnego z zasadami gramatyki przypadkiem lub wzorując się na kimś innym.

Praktyczne wskazówki umożliwiające zdobycie cnoty

Total votes: 3855

Arystoteles

Ponieważ rozważania niniejsze mają - w przeciwstawieniu do wszystkich innych - cel nie teoretyczny (zastanawiamy się bowiem nad dzielnością nie dla poznania, czym ona jest, lecz po to, aby stać się dzielnymi, bo w przeciwnym wypadku nie mielibyśmy żadnego pożytku z tych rozważań), przeto musimy zastanowić się nad zagadnieniami związanymi z działaniem, a mianowicie, w jaki sposób należy go dokonywać; ono bowiem rozstrzyga też - jak już o tym była mowa - o kierunku naszych trwałych dyspozycji.

Dzielność etyczna jest skutkiem przyzwyczajenia, dzielność dianoetyczna - doświadczenia

Total votes: 3647

Arystoteles

Dwa tedy są rodzaje dzielności, z których jeden stanowią zalety dianoetyczne [intelektualne], drugi zaś - zalety etyczne, czyli cnoty. Owóż zarówno powstanie, jak i rozwój zalet dianoetycznych jest przeważnie owocem nauki i dlatego wymagają one doświadczenia i czasu; etycznych natomiast nabywa się dzięki przyzwyczajeniu (...). Wynika stąd też, że żadna z cnót nie jest nam z natury wrodzona; nic bowiem z tego, co jest wrodzone, nie daje się zmienić dzięki przyzwyczajeniu; tak np.

Części duszy i podział cnót na dianoetyczne i etyczne

Total votes: 3769

Arystoteles

Skoro tedy szczęście jest pewnego rodzaju działaniem duszy, zgodnym z nakazami doskonałej dzielności, należy zająć się dzielnością. To bowiem może pozwoli nam lepiej zrozumieć istotę szczęścia. Zdaje się, że także prawdziwy mąż stanu poświęca najwięcej starań dzielności, ponieważ chce wyrobić w obywatelach dzielność i posłuszeństwo wobec prawa (przykładem tego prawodawcy Kreteńczyków i Lacedemończyków i ewentualnie inni do nich podobni); jeśli zaś badania te należą do nauki o państwie, to jasną jest rzeczą, że dociekania nasze zgodne będą z pierwotnymi zamierzeniami.

Braterstwo Krwi

Total votes: 2726

Viking

Zawarcie Braterstwa Krwi jest starożytnym rytuałem obecnym zarówno w świecie Bogów jak i ludzi. Eddy podają nam przykład Odyna i Lokiego którzy stali się braćmi krwi oraz uzmysławiają jak silna to była więź. W pewnym sensie jest ona bardziej nieodwracalna od małżeństwa gdyż zawierając z kimś braterstwo krwi włączamy go do grona naszych krewniaków, osoba taka staje się równa naszym prawdziwym braciom i siostrom. Z tego powodu rytuał ten jest zwykle odprawiany w przypadku gdy dwie obce osoby stają się sobie bliskie jak rodzeństwo i niesie za sobą pewne konsekwencje.

Blot

Total votes: 2751

Viking

Blot jest jednym z podstawowych rytuałów w Asatru, odprawianym praktycznie podczas wszystkich świąt „oficjalnych” wpisanych w kalendarz oraz w chwili gdy po prostu pragniemy złożyć ofiarę naszym Bogom. W istocie Blot jest ofiarą dla Bogów a jeszcze trafniej można określić ten rytuał słowem „zaproszenie” do wspólnego świętowania. Bardzo często jest on źle pojmowany przez ludzi nie znających skandynawskiej kultury, naszego stosunku do Bogów i w ogóle Asatru. . Chrześcijanie bardzo często porównują Blot do ofiar składanych z własnych dzieci czy np. psów które miały miejsce w dawnym Izraelu.

Sumbel

Total votes: 2721

Viking

Kolejnym ważnym rytuałem w Asatru jest sumbel. Jest to święto rytualnego picia podczas którego możemy zacieśniać związki z naszą Rodziną oraz dzięki któremu oddajemy cześć naszym Bogom, dawnym bohaterom i przodkom( nie jest to jednak ofiara w sensie Blot) sumbel jest też doskonałą okazją do składania przysiąg i zawierania nowych postanowień oraz zobowiązań. Liczne dzieła pisane takie jak poemat o Beowulfie czy saga o Njalu przekazują nam informacje na temat tego rytuału oraz jego znaczenia.

O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem

Total votes: 3053

Zorian Dołęga Chodakowski

Zniknęły przed wiedzą uczoną dzieje, obrzędy i zwyczaje nasze w epoce wielobóstwa. Nie sprzyjała oświata Europy całemu czasowi, w którym Krzyż święty wznosić się począł wśród rozległej i podzielonej Sławiańszczyzny.

Przeznaczenie śmierci

Total votes: 3665

Heraklit

[118] Poległych na polu chwały bogowie czczą i ludzie. ἀρηϊφάτους θεοὶ τιμῶσι καὶ ἄνθρωποι B24 DK
[119] Wielkie śmierci otrzymują w udziale wielkie przeznaczenia. μόροι γὰρ μέζονες μέζονας μοίρας λαγχάνουσι B25 DK
[120] Tam przed nim powstają i stróżami się stają żywych i zmarłych. ἔνθα δ' ἐόντι ἐπανίστασθαι καὶ φύλακας γίνεσθαι ἐγερτὶ ζώντων καὶ νεκρῶν B63 DK
[121] Dusze w Hadesie czują powonienie. αἱ ψυχαὶ ὀσμῶνται καθ' Ἅιδην

Wątki etyczne i polityczne

Total votes: 3641

Heraklit

[99] Z pożądaniem walczyć trudno; sprzedaje się ono bowiem za cenę duszy. θυμῷ μάχεσθαι χαλεπόν· ὃ γὰρ ἂν θέλῃ, ψυχῆς ὠνεῖται B85 DK
[100] Dla ludzi spełnienie się tego wszystkiego, czego pragną, nie byłoby dobro. ἀνθρώποις γίνεσθαι ὁκόσα θέλουσιν οὐκ ἄμεινον B110 DK
[101] Pychę gasić należy bardzie; od pożaru. ὕβριν χρὴ σβεννύναι μᾶλλον ἢ πυρκαῖήν B43 DK
[102] Charakter ludzki trafnych osądów nie posiada, boski natomiast posiada.

Dusza i płynność wszechrzeczy

Total votes: 3490

Heraklit

[85] Dla dusz śmierć to stanie się wodą, dla wody śmierć to .stanie się ziemią; z ziemi zaś woda powstaje, a z wody dusza. ψυχῇσιν θάνατος ὕδωρ γενέσθαι, ὕδατι δὲ θάνατος γῆν γενέσθαι, ἐκ γῆς δὲ ὕδωρ γίνεται, ἐξ ὕδατος δὲ ψυχή B36 DK
[86] Dla dusz to rozkosz lub śmierć stać się wilgotnymi. ψυχῇσι φάναι τέρψιν ἢ θάνατον ὑγρῇσι γενέσθαι B77 DK
[87] Człowiek, gdy upije się, prowadzony jest przez nieletniego chłopca i zataczając: się nie wie, dokąd idzie, mając zmoczoną duszę.

Światotwórczy ogień i jego przemiany

Total votes: 3651

Heraklit

[63] Z rzeczy rozrzuconych przypadkiem najpiękniejszy porządek (kosmos). σάρμα εἰκῇ κεχυμένον ὁ κάλλιστος, φησὶν Ἡράκλειτος, [ὁ] κόσμος B124 DK
[64| Tego kosmosu, jednego dla wszystkich, nie sprawił ani żaden z bogów ani ludzi, lecz był on zawsze i jest i będzie wiecznie żyjącym ogniem, rozpalającym się w miarę i w miarę gasnącym. κόσμον (τόνδε), τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν, οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ' ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον, ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσϐεννύμενον μέτρα. B30 DK

Jedność i walka przeciwieństw

Total votes: 3661

Heraklit

[45] Sprzężenia: całe i nie oałe, zbieżne — rozbieżne, dźwięczne — rozdźwięczne; z wszystkich jedno i z jednego wszystkie. συνάψιες ὅλα καὶ οὐχ ὅλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, συνᾷδον διᾷδον, καὶ ἐκ πάντων ἓν καὶ ἐξ ἑνὸς πάντα. B10 DK
[46] Przeciwstawne zbieżne... z rzeczy zróżnicowanych najpiękniejsza harmonia. I wszystko powstaje ze sporu. Ἡ. τὸ ἀντίξουν συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν καὶ πάντα κατ' ἔριν γίνεσθαι. B8 DK

Mądrość: wszystko jest jednym

Total votes: 3499

Heraklit

[39] Spośród tych, których wywody słuchałem, nikt nie dochodzi do tego, aby zrozumieć, że mądrość od wszystkiego jest odrębna. Ἡρακλείτου. ὁκόσων λόγους ἤκουσα,οὐδεὶς ἀφικνεῖται ἐς τοῦτο, ὥστε γινώσκειν ὅτι σοφόν ἐστι πάντων κεχωρισμένον. B108DK
[40] Badałem samego siebie. ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν. B101DK
[41] Mądre jest to, że ci, którzy nie mnie, lecz logosu wysłuchawszy przyznają, że wszystko jest jednem,

Poznawanie rzeczy niejawnych

Total votes: 3402

Heraklit

[26] Niewiedzę lepiej ukrywać. (Trudne to jednak w swawoli i przy winie.) ἀμαθίην γὰρ ἄμεινον κρύπτειν, (τὰ) ἔργον δὲ ἐν ἀνέσει καὶ παρ΄ οἶνον. B95DK
[27] Nie wnioskujmy nierozważnie o rzeczach najważniejszych. μὴ εἰκῆ περὶ τῶν μεγίστων συμϐαλλώμεθα. B47DK
[28] Poszukiwacze złota przekopują wiele ziemi a znajdują niewiele. χρυσὸν γὰρ οἱ διζήμενοι γῆν πολλὴν ὀρύσσουσι καὶ εὑρίσκουσιν ὀλίγον. B22DK
[29] Natura rzeczy (physis) lubi być ukryta.

Strony